t sdiv-master" bodyead> nyMCE.sdiv-master" bodyea-tic"ipdiv-master" bodyea-tic_icebad> nyMCE.CE.sdiv-master" cons.c-overl"jsn-textpull300px\d> nyMCE.su jsnnyMCE.CE.CE.slijsn-text.com/tr?d> nyMCE.CE nyMCE.CE Pixel Cptaript CE.CE nyMCE.sdiv-master" 'ar dip-icebadjsn-textccearafss="ript CE.CEpdiv-sn-textstylroainer ulth=d>pdiv-sn-textroa-s/css/tem">ow.su -sn-texts/cs-iclmen.jsn-E.CE t sviedia/m/.jsn-E.CEn-E.CEE.CEn-E.CE t sviedia/m/de/.jsn-E.CEn-E.CEE.CEn-E.CE t sviedia/m/fr/.jsn-E.CEn-E.CEE.CEn-E.CE t sviedia/m/en/.jsn-E.CEn-E.CEE.CEn-E.CE nyMCE.CE.CEsdiv-master" 'ar ul ul {" > yMCECEsdiv-sn-textnt="proainer ul.menu"ipdiv-sn-textstylroainer ul.menu_icebad>pdiv-sn-textstylroainer ulth=d>psp master" ripu digyticde.ins"jsn-textstylripu digyti"ighjsn-textfa -nco" re"iptit> p j pu -sn-textripu ul ul { ripu richul {"j npsp sn-textcc ripu"ighjsn-textfa -tiiafaiptit> p js/lij npajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m/. j nypsp j nypsp jsn-textstylripuSdrona główna> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m//medrmi/> O edrmi/> p j > p j ptarssp jsn-textstylripu digyti 00px\-10aipt p jsu jpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m//medrmi//clazyny-i-sprzęt> Mlazyny i sprzęt> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m/coopconttenn> Aktualnofasa> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m//fe(ta> Ofe(ta> p j > p j ptarssp jsn-textstylripu digyti 00px\-10aipt p jsu jpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m//fe(ta/ alumini-m,drzwi h> Oeranij"moni> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m//fe(ta/"moni-wejscna,d-m,drzwi h> Dmonijwejfasaa,dum,drzwi h> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m//fe(ta/sntplfy-e,drzwi h> Sntplfyne,drzwi h> p j > p j ptars/lijpajsn-textccearfix"iedia/m//fe(ta/sntplfy-e,drzwi hleMynaers> Sntplfyne,drzwi h REYNAERSpt p jssp jsn-textstylripuion" conten">Nowofać!> p j > p j ptars/lijpajsn-textccearfix"iedia/m//fe(ta/sntplfy-e,drzwi hlschuer > Sntplfyne,drzwi h - Schüco pt p jssp jsn-textstylripuion" conten">Nowofać 2018 > p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mro-fil.pl/home.htm/fe(ta/sntplfy-kowe,ogrody > Sntplfynkowe,ogrody > p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mm/fe(ta/ssadow-fsystemy> Śsadowe,systemy> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mm/fe(ta/fasadow-działemy> Śsadowedziałemy> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mm/fe(ta/imowe"-/> Omowe" /> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mm/fe(ta/pcogole,-zadlazenia> Pcogole, zadlazenia> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mm/fe(ta/rolety-ncwiewniki> Rolety, Ncwiewniki> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mm/fe(ta/mac-teaa-bm,dn.jsdy> Mac-teaa bm,dn.jsdy> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mm/fe(ta/cje alumini-cac zkla h> Kje aluminiucałe zkla h> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m//fe(ta/ife(ta-pcv> Ofe(ta PCV> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m/galeria> Galeria> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m/ce(tyfikaty> Do pobrania> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/mmk ul.kt-z-ncmi> K ul.kt> p j > p j ptars/lijpajsn-textstylnoion" conten ccearfix"iedia/m/ ale -kliinsa> Sale kliinsa> p j > p j ptars/lij jQuer: JSNU typesee({ Attribute('jre_pro_", ','roducers':ga(' =f.fbq "iptaript CE.C> p jipt CE.C>sp jmaster" roduceswitch"ript CE.CE jQuer: JSNU typesee({ Attribute('jre_pro_", ','roducers'yesa(' =f.fbq "iptaript CE.C> p jipt CE.CE.C> divjsnnyMCE.Cptdivjptdivj nyptdivj nypdiv-master" "jsnd> t sdiv-master" "jsn-icebadjsnnyMCE.CEsdiv-master" r ulth=djsn-text">ipt CE.C>div-master" r ulth=_icebadjsn-textrow-fluiddjsnnyMCE.CsnnyMCE.Cpdiv-master" ul r ulth=djsn-text p 12 order1 row-fluiddjsnnyMCE.CC>div-master" reve' cold>ipt CE.CE.C>div-master" reve' col_icebad> nyMCipt CE.C>div-master" ul "jsn-r ulth=djsn-textnt="phas ul "jsn row-fluiddjsnnyMCE.CCCCCCCCC>div-mast ul "jsn-r ulth=-icebadjsn-text p 12 order1 djsnnyMCE.CCCCCCCCCC>div-master" ul "jsnd>ipt CE.CE.C>div-mastsntplflriteage-"wid.menu"ipt> divj htm CE.CE.C>div-sn-textiplf '); d iplfscope iplfxt/javwww.faceschema.org/Aonicce"ipt>e="viiplf pxtinL/css/tet="width=depl-PLtyle t SqueezeB t SueezennyMCE.CC>div-sn-textccearfix"jptdivj C>div-mplf pxtponicceBjsnd>nny

Po tinka plików Cpiry:

ip

Czym są pliki Cpiry:

ip

Cilassczka (/cs.="witle>) to niewieltle pliki, zapisyody wane,ochowyody na twoim komputee,o, ttopMcle lub s urtph,oge podczas gsn odwiedzasz róży sdrony w ive' nMcle. Cilassczko zazwyczaj zana ze nazwę sdrony ive' nMta,drz z której pochodzi, „długofać żysad” cilassczka (to znaczy czas jego istogenia), orazane,ypadodyo wycss" owdoweunikalowenumer służącwedo idth=yfikacjwane,oglądminiz z jatlej następuje połączenie z sdroną ive' nMta,ą.

ip

Po tinka plików Cpiry:

ip

1. W związku z udostępnianiem zanurtofasa serwisu ive' nMta,dgo pl/home.hti alsuje się  tzw.="witle>, tj. ivformacje zapisyody ne,oz serwery na urządzeniu końcowym użytodynika, które serwery mogą odczytać ne,y każdorazowym połączeniu się z tdgo urządzenia końcowdgo, może ttkże używać iceych = fnologii on ()minach podobeych lub tofsamych z="witle>. W niniejszym dokcripclel-scformacje dotyczące="witle> mają zasalsowdoie równieżedo iceych podobeych = fnologii salsowdoych w ramach nlazych serwisów ive' nMta,ych. Pliki "witle> (tzw.="cilassczka") saanowią ddy wcformatycznel-w szczególnofasa pliki teksta,d, które ne,ochowyody są w urządzeniu końcowym użytodynika serwisu ive' nMta,dgo pl/home.ht. Cpiry:s zazwyczaj zana zeją nazwę doripy serwisu ive' nMta,dgoz z którego pochodzą, czas ne,ochowyodyia ich nl urządzeniu końcowym orazaunikalowenumer.

ip

2. Pliki "witle> wykoe,ystyody są w celu:

ip

 dostlsowdoia zanurtofasa sdron serwisu ive' nMta,dgoedo pdiae.incjwaużytodynika orazaoptym); acjwakoe,ystdoia z sdron ive' nMta,ych;-w szczególnofasa pliki te pozwaleją rozpoznać urządzenie użytodynika serwisu ive' nMta,dgo i odpowiednio wyświetlić sdronę ive' nMta,ąnt,'stlsowdoą do jego indywidualnych pote,ob,ip

3. W ramach serwisu ive' nMta,dgo pl/home.htimożemy salsowdć następujące=rodzaje plików "witle>:

ip

 "niezbędnet=pliki "witle>, umożliwiające=koe,ystdoie z usług ,'stępnych w ramach serwisu ive' nMta,dgo, np. una zzytelniające=pliki "witle> wykoe,ystyody do usług wymagających una zzytelniaoia w ramach serwisu, służąc do zapewnienia bezpisczeństwa, np. wykoe,ystyody do wykryodyia nadużyć w zak,icoe una zzytelniaoia w ramach serwisu,, umożliwiające=zba zewie icformacji onsposodue=koe,ystdoia z sdron ive' nMta,ych serwisu,, umożliwiające="zapamiętdoie" wybranych pe,oz użytodynika ustdna ń wanersfor t ację ive' fejsu użytodynika, np. w zak,icoe wybrandgo jęznka lub regionuz z którego pochodzwaużytodynik, rozmiaru czcionniz wyclądu sdrony ive' nMta,dr-mpp.,, umożliwiające=,'starczdoie użytodynikom alefasa reklama,ych bardziej ,'stlsowdoych do ich zaive' esowdń.

ip

4. W wieluane,ypadoach opl/grama,doie służąc do ne,oglądmnia ngron ive' nMta,ych (ne,oglądmina ive' nMta,a) doryśloie dopuszczwane,ochowyodyie plików "witle> w urządzeniu końcowym użytodynika. Użytodynicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmadoweustdna ń dotyczących plików "witle>. Ustdna nia te mogą z'stać zma nioy w szczególnofasa w ttkl sposób, aby blokowdć gmatyczną obsługę plików "witle> w ustdna niach pe,oglądmini ive' nMta,dr-bądź icformowdć o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytodynika serwisu ive' nMta,dgo. Szczegółemy icformacje o możliwofasa l sposobach obsługa plików "witle> ,'stępn są w ustdna niach opl/grama,doia (ne,oglądmini ive' nMta,dr). Niedokonaoie zmadoweustdna ń w zak,icoe "witle> oznacza, że będą one zamieszczoy w urządzeniu końcowym użytodynika, a tym samym będzieiwpożarhowyodć icformacje w urządzeniu końcowym użytodynika l u,yskiodć ,'stęp do tych icformacji.

ip

5. Wyłączenie stlsowdoia "witle> może spowodoodć uteudnienia koe,ystdoie z oiektórych usług w ramach nlazych serwisów ive' nMta,ychl-w szczególnofasa wymagających logowdoia. Wyłączenie opcjwane,yjma,doia "witle> yie powoduje na gmilas braku możliwofasa czytaoia lub oglądmnia alefasa zamieszczdoych w serwisie ice' nMta,ym pl/home.htiz zasażażeniem tychnt,' których dostęp wymaga logowdoia.

ip

6. Pliki "witle> mogą być zamieszczdoe w urządzeniu końcowym użytodynika serwisu ive' nMta,dgo pl/home.ht, a następyie wykoe,ystyody pe,oz współpracujących z serwisem reklamadawców, edrmy badawcz oraza,'stawców aplikacji multiiadialnych.

ip

Jak wyłączyć pliki "witle w ne,oglądmic ?

ip

 

ip. w ne,oglądmic Opconptars/lijsnnW ne,ogladmic Fidiaoxptars/lijsnnw ne,oglądmic Chroriptars/lijsnnd=14pl-pl/documes7/block-sktopM-or-allow-cootle>e>w ne,oglądmic Ive' nMt Explorerptars/lijsnnw ne,oglądmic Safarii ptars/lijsn divj Sueeze.CC> divj htm CE.CE.s/divjsnnyMCE.CEEEEEEEEs/divjsnnyMCE.CEEEEEEs/divjsnsnsnnyMCE.CEEEEEEs/divjsn.CEEEEEEs/divjsn.CEEEEEEsdiv-sn-textccearbmenk"iptdivj nyMEEEEs/divjsnsnnyMCE.CEEEptdivj nyMEEs/divjsnsnnyMCE.CE>div-master" r ulth=-bottom-below"jsn-textstylroaines"wid.menunt="proaines"wid.menu1">ipt CE.C>div-master" 'ar r ulth=-bottom-below"j nyMEEEEsdiv-sn-textbox bll { t="proaine"wid.menu"isdiv-sn-textt="proaine"wid.menu_icebad>pdiv-sn-textstylroainer ulth=d> nyM

Odwiedza nas 459 gofasa oraz 0 użytodyników.

pdiv-sn-textccearbmenk"iptdivjptdivjptdivjptdivj nyMCE.Esdiv-sn-textccearbmenk"iptdivj nyMEEEptdivj nyMEEs/divjsnMCE.Esdiv-sn-textccearbmenk"iptdivj nyMEEptdivj nys/divjsnsnnyMCE>div-master" footbad> nyM>div-master" footba-icebadjsnnyMC>div-master" footbaroaines"jsn-textstylroaines"wid.menunt="proaines"wid.menu1 row-fluiddjsnnyMCE.CCCCCC>div-master" 'ar footbadjsn-text p 12">ipt CE.C>div-sn-textnt="proaine"wid.menu"isdiv-sn-textt="proaine"wid.menu_icebad>pdiv-sn-textstylroainer ulth=d> pdiv-sn-textstylroa-",them"ipt>ttopM border="0"display:eft: 250px\9;} d ight: 300px\9;} d 50px; 1094px;"1" wid: 78px;">ipipipPro-Fil  A,drzwi h Sntplf  M. Szczerbiński> grong>psp jsn-textispla4">              32-851 Jstemniki> p j         ip >ttopM border="0"display:e-bu-align: reve' d 50px; 713px;"1" wid: 183px;">ipipip Oeranij"moniowej,okna,dptars/lijsn Dmonijwejfasaa,duA,drzwi hptars/lijsn Omowe" /> Sntplfyne,drzwi hptars/lijsn Kje aluminiukowe,ogrody ptars/lijsn Fsystyowej,okna,dptars/lijsn Śsadowedziałemy> ars/lijsn Pcogole, zadlazenia, carnteny> ars/lijsn Rolety i nlwiewniki> ars/lijsn Deklaracje zgod> fasa pt p js/ars/lijsn Do pobrania> ars/lijsn Kjel.kt> ars/lijsnPartn zzy:> grong> p

ght="dia/cow/asse/2015/12/alipn-tt_logo.png" alcenalipn-tt logo"1" style86""1" width46" />ip

ght="dia/cow/asse/2015/12/aluprof.png" alcenaluprof"1" style83""1" width4