fbpx

W związku z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach przygotowania oferty i realizacji umowy informujemy, że:
Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest:
PRO-FIL Marek Szczerbiński, 32-851 Jadowniki, ul. Krakowska 24.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych będzie przygotowanie oferty, ewentualne negocjacje oraz realizacja umowy sprzedaży i wystawienie faktury VAT.
Przetwarzanie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6.ust.1 punkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych)
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi pięć lat. W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:
uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, oraz dostępu do nich.
*żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie są one kompletne.
*żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość danych.
*otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz żądać aby dane te zostały przekazane przez obecnego Administratora innemu Administratorowi.


Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji zamówienia.

Początek strony